Podmenu:

KŘEST DOSPĚLÝCH - PŘÍPRAVA 2016/17

 

KATECHUMENI - PŘIPRAVUJÍCÍ SE NA INICIAČNÍ SVÁTOSTI, TEDY KŘEST, BIŘMOVÁNÍ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

"Ti, co se zrodí z vody a Ducha svatého, aby v síle Kristova Těla a Krve pěli skutkem i slovem radostnou píseň o vykoupení světa."

Drazí katechumeni, najdete zde jak důležité informace potřebné pro Vaši přípravu, tak i to, co jsme aktuálně probrali ve speciální části přípravy (navazující na předchozí jarní a letní měsíce). Kdo na něčem budete chybět, zkuste si načíst téma, pak spolu o tom pohovoříme. Prosím věnujte zvláštní pozornost též "praxi" a "literatuře a filmu", tedy jistě zábavným úkolům, textům a filmům, s kterými je třeba se utkat.  Dá-li Pán, přijmete iniciační svátosti o Velikonoční noci 15. dubna. Jiří Korda

 

obecná část přípravy jaro, léto

 

 

 

 

Křesťanství "v kostce", židovské kořeny

Jiná náboženství

Modlitba: stěžejní význam osobního vztahu s Kristem, modlitba vlastními slovy, naučená; osobní, společná - liturgie

Bible: význam, obsah, historie, orientace v textu, originální jazyky, překlady

Křesťanská antropologie: vztah Boha a člověka, hřích a Boží vedení na základě četby Gn 1-3; katolická antropologie X antropologie komunismu X kalvinismu...

Liturgický rok 

speciální část přípravy

číslo hodiny a datum

speciální část přípravy

téma

1 15/9

Bůh Otec. Pojetí Boha u jiných náboženství. Karikatury Boha - falešné představy o Bohu v každém z nás. Bůh jako Otec, rodič. Modlitba Otče náš. Četba na doma: letáček Karikatury Boha.

2  22/9

Přehled katolického tisku v češtině. Modlitba Otče nášČetba a rozbor: Mt 6,1-15  Jan 14,1-11. 

3  29/9

Andělé. Dnešní svátek archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. Duchové bytosti, nadělé, démoni. 

Ježíš, syn Mariin a Syn Boží/1. Zopakování historického kontextu Ježíšovy doby. Ježíšův příchod na svět podle Lukáše. Zvěstování v Lukášově evangeliu, v ikonografii. Četba a rozbor: Lk 1, 26-28. Četba na doma: Lk 1-2, Mt 1-2.

 4  6/10

Ježíš, syn Mariin a Syn Boží/2. Navštívení a Narození v Písmu, v ikonografii. Ježíšovo dětství. Pokračování v rozboru: Lk 1-2, Mt 1-2.  Modlitba Anděl Páně.

 5  13/10

Církevní kalendář. Smysl a základní dělení liturgického roku. 

Ježíš, syn Mariin a Syn Boží/3.  Ježíšovo poslání, začátek jeho veřejného působení. Ježíšův křest. Ježíšův půst na poušti a pokušení. Ježíš jako ten kdo učí, uzdravuje a vyhání zlé duchy. Četba a rozbor: Mk 1,1-28

6  20/10

Ježíš, syn Mariin a Syn Boží/4Četba a rozbor: Mk 1,14-15. Pojem "evangelium" a "Boží království". Díky následné diskuzi opuštění další četby Mk a otevření nových témat:

Osud člověka po smrti. Očistec, nebe, peklo.

Pojem "svatý". Společenství církve vítězné. Zasazení v kalendáři: 1. 11. Slavnost Všech svatých, 2. 11. "Dušičky" kontra pohanský svátek Samhain (dnes Helloween i jeden z vrcholů satanistického kalendáře). 

7  27/10 

Ježíš, syn Mariin a Syn Boží/5Ježíšovo veřejné působení. Ježíš jako ten kdo učí, uzdravuje a vyhání zlé duchy. Četba a rozbor: Mk 1,16-28  Mk 1,35-39 2,1-12 .

8  3/11

Ježíš, syn  Mariin a Syn Boží/6. Ježíšovy "náročné" požadavky - milosrdenství a osmero blahoslavenství. Odpuštění, ochota i trpět pro spravedlnost. Četba a rozbor: Lk 15,11-32  Mt 5  Jan 8,1-12.

9  10/11

Ježíšova smrt a vzkříšení/1. Oběti u starověkých národů a u Židů. Abrahámova oběť Izáka (Gn22). Obětování beránka při oslavě vyvedení z Egypta (židovské Velikonoce, Ex 12) a při svátku smíření Yom Kippur (Lv 16). Slavení "poslední" večeře  DOMÁCÍ ÚKOL: přečíst si ve všech evangeliích pasáže od poslední večeře do vzkříšení.

10  24/11

Advent. Zopakování významu, struktury. 

Ježíšova smrt a vzkříšení/2. Zatčení, soud a smrt. Smysl Ježíšovy smrti a symbolika kříže. Radost vzkříšení. Zamyšlení nad ikonami narození, ukřižování a vkříšení. Pojmy "vykoupení" a "spása". Stručně jednotlivé dny a obřady Svatého týdne a Tridua. Smysl křížových cest v kostelích.

11  1/12

Duch svatý/1. DS v Bibli, v církvi. Židovské a křesťanské Letnice. Symbolika DS (holubice, oheň, světlo, voda...) Sedm darů DS. Četba, rozbor a další doporučené úryvky: Gn 1,2  1 Král 19,9-13  Lk 1,35  Lk 1,41  Lk 3,21-22  Jan 16,46nn Řím 8,14-17  Řím 8,26-27  DOMÁCÍ ÚKOL: dostali jste kartičky se 7 dary DS, pozorně si je přečtěte. 

12  8/12

Duch svatý/2, četba Sk 1. a 2. kap. 

Dnešní slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu.

Panna Maria: Matka Ježíšova, Bohorodička, přímluvkyně a ochránkyně. Mariánská úcta. Maria v pojetí nekatolických křesťanů.

Vícevrstevný význam slova "svatý, svatost". dokončení z hodiny 6 20/10. Význam slova svatý ve Starém zákoně. Církev jako svatý lid. Křest posvěcením, vydělením pro Boha. Úcta ke světcům: vznik úcty, přímluvná modlitba "obyvatel církve vítězné", proces svatořečení. Rozbor a dop. četba: Řád svatosti v Lv, zvláště Lv 19,1-2  1 Petr 1,15-16  1 Petr 2,9-10 Mt 5,47-48 a význam listů Řím a Gal pro pochopení Boží milosti versus naše skutky

Svatý růženec, litanie ke svatým...: význam, struktura.

13  15/12

Církev a já. Církev je společenstvím pokřtěných věřících. Není klubem fanynek a fanánků Pána Ježíše, je společenstvím Božího lidu vedeným Duchem svatým. Tři obrazy církve u sv. Pavla - Boží chrám, tělo Kristovo a manželství Krista a jeho lidu. Texty: Jan 16,46nn  Ef 2,20-22  Ef 5,12-33  1 Kor 12,12nn  1 Petr 2,5  1 Petr 2,9-10 

Čtyři sloupy života církve: liturgia (Bohopocta, modlitba), koinonia (společenství), diakonia (služba druhým), martyria (svědčení o víře druhým slovem i životem).

Autorita a organizace církve, denominace, ekumenismus. Základy organizace rané církve v Bibli. Kdo je biskup, sbor jáhnů a sbor kněží, diecéze a farnosti. Primát sv. Petra a jeho nástupců. Četba, rozbor: Jan 20,19-23  Jan 21,15-17  Mt 16,13-20  Domácí úkol: četba Sk 15,1-39, doporučení: celé Sk

Vánoce: opakování, oslava Vtělení Božího Syna, jeho narození a zjevení. Podrobněji liturgický kalendář Vánoc.

14  5/1

Organizace církve, denominace, ekumenismus - dokončení: Koncily. Pravoslaví, protestatnské církve... 

Historie církve. Vybrané pozitivní i negativní okamžiky/1. Římská říše a pronásledování křesťanů. Původ rozdílů mezi východním a západním křesťanstvím. 

15  12/1

Historie církve. Vybrané pozitivní i negativní okamžiky/2. Inocent III. a sv. František z Assisi. Křížové výpravy. Prodej odpustků. Věda a církev. Jan Hus, husitství. Reformace. Čarodějnické procesy. Tridentský koncil.

16  19/1

Historie církve. Vybrané pozitivní i negativní okamžiky/3. Ideál rytířství, sv. Ignác. Boj proti otroctví, zrušení jezuitského řádu. Francouzská revoluce, komunistické a fašistické diktatury. Protifašistické encykliky, jediný ofic. protest mocností proti Mnichovu. Pius XII. a Druhá světová válka. Církev v R-U, nár. obrození, v ČSR, PČM, ČSSR.

17  26/1

Logicky bychom teď měli hovořit znovu o modlitbě, pak podrobněji o liturgii a svátostech. Teprve pak až o morálce. Ale prohazuji pořadí, abychom se otázkám svátostí věnovali před tím, že je přijmete.

Odpověď důvěry - morálka. Svědomí. Přirozené právo. Existence pravidel v životě. Boží přikázání a doporučení v Bibli. Desatero v Bibli (Ex 20, Dt 5) a v katechismu - srovnání (viz list, který jste dostali). Preambule Desatera. Ježíšova dvě hlavní přikázání. Pojem hříchu. Hřích "lehký", "smrtelný". Nikdo si nezajistí spásu bezchybným plněním přikázání, ale důvěrou v Ježíše. Tomu důvěřujeme, a proto též dodržujeme jeho pravidla (srov. Řím, Gal). 

18   2/2

Připomínka významu dnešního svátku Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnic.

I. přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne X stavění někoho, něčeho na místo Boží. Mamon, zbožňování nějakého člověka. Esoterika, léčitelství, okultismus. Povídali jsme si i o Vašich osobních zkušenostech.

19  9/2

II. a III. přikázání: Nevezmeš Boží jméno nadarmo a Pomni, abys den sváteční světil.

20  16/2

IV. přikázání: Cti otce svého i matku svou. Úcta k nejbližším, k autoritě.

V. přikázání: Nezabiješ/1. Úcta k životu od počátku k přirozené smrti. Zabití, vražda, trest smrti. Umělé potraty. Ohražení života matky, plodu.

21   23/2

Postní doba - finále katechumenátu.

V. přikázání: Nezabiješ/2. Metody asistované reprodukce. Potratová a podmíněně potratová (hormonální) antikoncepce. Eutanázie. Obrana. Válka. Úcta ke zdraví. Úcta k tvorům a životnímu prostředí. 

22  2/3

VI. a IX přikázání: Nesesmislníš. Nepožádáš manželky bližního svého/1. Význam a krása sexuality. Vztah muže a ženy. Gender ideologie - antropologická hereze. Předmanželská zdrženlivost, sexualita v a mimo manželství. Antikoncepce, metody PPR (přirozené plánování rodičovství). Cizoložství. Pornografie. Onanie.

Uvedení katechumenů mezi čekatele křtu: význam, průběh, organizační záležitosti.

23  9/3

VI. a IX přikázání: Nesesmislníš. Nepožádáš manželky bližního svého/2. Homosexualita. Transsexualita. Parafilie.

VII. a X. přikázání: Nepokradeš. Nepožádáš statku bližního svého. Úcta k hmotnému i nehmotnému majetku. Loupež, krádež. Závist.

24  16/3

VIII. přikázání: Nevydáš křivého svědectví. Pravda x lež. Nactiutrhání, pomluva, křivé svědectví, lichocení.

Pět církevních přikázání.

Diskuze k probranému bloku Odpověď důvěry - morálka.

25  23/3

a sobota 25/3

(z důvodu pohřbu o. kardinála upraven plánovaný program)

Svátosti a svátostiny: definice, druhy. 

1. Křest: význam obmytí v židovství i dalších náboženstvích, Křest Páně (srov. 2. hodina), Mt 28,18nn Mk 16,15nn. Tradice církve. Význam křtu. Obřad křtu.

2. Biřmování: Duch svatý (opakování, srov. 5. hodina). Biřmování v Tradici církve. Význam biřmování. Obřad biřmování.

3. Eucharistie: Sederová večeře. Poslední večeře (srov. 4. hodina). Eucharistie v Tradici církve. Význam. V kontextu mše svaté (opakování, srov. 12. a 13. hodina).

4. Liturgie, mše svatá. Význam, vývoj.

Části mše svaté podrobněji: úvodní obřady, bohoslužba slova, bohoslužba oběti, závěrečné obřady.

Liturgické knihy, náčiní, oděvy. Liturgický prostor. Liturgický kalendář - opakování. 

Druhá skrutinia a Obřad přijetí Otčenáše

26  30.3.

Svátost smíření: Slavnostní a svátostné smíření s Bohem a lidmi - svátost smíření. Podrobně ustanovení, historiccký vývoj, význam, příprava, průběh.

27  6. 4.

Obřad Vigilie Zmrtvýchvstání: význam, historie, části. Podrobněji přijetí iniciačních svátostí.

28  4. 5.

Reflexe uplynulého měsíce. Diskuze.

29  18. 5.

Manželství: Přirozený zákon (Gn 1-3). "Chození", snoubenci, manželé. Svatba. Manželství nesvátostné. Manželství svátostné. Přístupy jiných křesťanských denominací. Zánik manželství. 

 

Kmotři, křestní a biřmovací jméno, jména: kmotr musí být biřmovaný katolík, může jich být víc. Měl by to být člověk, který Vás bude podporovat ve víře příkladem i modlitbou. Křestní i biřmovací jméno nebo jména si vybírejte dle libosti ze seznamu svatých a blahoslaveným. Skvělé stránky www.catholica.cz  . OVINKA: So 14/5  18:30 Setkání pro kmotry: připomenutí významu iniciačních svátostí, dotazy.

Literatura a filmy:

Písmo svaté, nejlépe Ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih: přečíst minimálně Gn 1-3, Lukášovo evangelium a Skutky.

Věřím. Malý katechismus: bílý, tenký, přečíst minimálně celý  :-) Kdo ho ještě nemáte, dodám.

Rady zkušeného ďábla: série fiktivních dopisů mezi démony, autor: C. S. Lewis. Velice tenké a zábavné. Můžete i jinou knihu od tohoto autora.

Karikatury Boha – pidi letáček, pár řádek. Dostali jste 15. 9., přečtěte a zamyslete se nad svým pojetím Boha.

film Ciara Luce Badano, Neobyčejný příběh... (Youtube), srthující a přitom krátký dokument o středoškolačce, která se dokázala postavit čelem (a vírou) i samotné smrti.

film Bakhita. Opět dech beroucí, ač dlouhý film. Kdo nemá, půjčím.

film Němý výkřik: svědectví lékaře, který nejdříve velmi propagoval potraty a pak otočil. Drsné, ale potřeba vidět alespoň úvodní slovo lékaře, abyste lépe pochopili, proč "ta hrozná církev tak brojí proti potratům". Najdete na bratru Googlovi nebo zapůjčím.

Praxe:

1. Praxe u sester Matky Terezy: navštívíte jedno víkendové odpoledne následovnice Matky Terezy a pomůžete jim např. s rozdáváním jídla pro lidi bez domova a mytím nádobí. Je třeba nejdříve jim zavolat. Jděte po skupinkách max. po třech, čtyřech. Misionářky Lásky Zenklova 846/195, 182 00 Praha-Libeň. Telefon: 284 693 513, spoje: metro C „Kobylisy“ a pak pěšky dolů metro B „Palmovka“ a tram 3, 10 stanice „Okrouhlická“

2. Minimálně 2x účast na Biblickém setkání: koná se jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 19 hodin. Vede pan kaplan.

3.  Minimálně 2x účast na některé další farní akci, muži z toho alespoň 1x na společenství mužů a otců: rozpis na webu, Věstníku a nástěnkách.

4. Minimálně 2x osobní rozhovor se mnou. Pochopitelně jsem Vám k dispozici, kdykoliv to bude třeba.

Sobota: společně strávíme jednu sobotu na konci března, v blízkosti Vašeho křtu.Bližší informace později. 

 

Drazí katechumeni. V tabulce se nachází program finiše Vaší přípravy. Je možné, že některá data a časy se ještě budou měnit.

 

 datum

akce

Je třeba

St 1. 3.

8.00 a 18.30 Popeleční středa

Doporučuji

So 4. 3.

9.00 – cca 12.30 Duchovní obnova pro farnost

Doporučuji

Ne 5. 3.

1. postní

10.00 Obřad uvedení katechumenů mezi čekatele křtu (vyvolené)

Přijďte i s kmotry. Pokud možno alespoň deset minut předem a sedněte si dopředu. Po kázání Vás vyzvu a půjdete před oltář.

Ne 19. 3.

3. postní

10.00 Obřad 1. skrutinia katechumenů

Po kázání Vás vyzvu a půjdete před oltář. Kmotři mohou být přítomní.

So 25. 3.

Celodenní duchovní příprava (časy přibližné):

Z DŮVODU POHŘBU MILOSLAVA KARDINÁLA VLKA NÁSLEDUJÍCÍ PROGRAM AŽ PO ODPOLEDNÍ MŠI SV.

9.00 Obřad předání Otčenáše, a začátek společného programu, kolem poledne společné jídlo (a la párky a buchta), na závěr společná modlitba a adorace. Konec do 16. hodiny.

 

17.00 Obřad 2. skrutinia katechumenů.

Účast nutná. Dohodneme podrobnosti týden před konáním. S sebou bibli.

 

 

 

 

Po kázání Vás vyzvu a půjdete před oltář. Kmotři mohou být přítomní.

Ne 2. 4.

5. postní

10.00 Obřad 3. skrutinia katechumenů a

obřad předání Vyznání víry katechumenům

Po kázání Vás vyzvu a půjdete před oltář. Kmotři mohou být přítomní.

Ne 9. 4.

Květná

8.00, 10.00, 18.30 mše svatá

Doporučuji

Čt 13. 4.

Zelený

16.00 a 18.30 Mše sv., obě mytí nohou

19.30 – 21.00 Bdění v Getsemanské zahradě

Doporučuji

Pá 14. 4.

Velký

14.00 Křížová cesta

15.00 Obřady

18.30 Obřady s pašijemi Chrámového sboru

19.30 – 21.00 Bdění u Božího hrobu

Doporučuji

So 15. 4.

Bílá

10.00-10.30 Matutinum – modlitba se čtením

 

19:30

Obřad Složení vyznání víry

Obřad Effata

Obřad Volba křestního jména

Obřad Mazání olejem katechumenů

20.30 Vigilie: žehnání paškálu před kostelem, sedm čtení a žalmů, Sláva na Výsostech Bohu, další čtení a evangelium, kázání, litanie ke svatým, žehnání vody, zřeknutí se zlého, vyznání víry, váš křest, přijetí bílé roušky a křestní svíce, biřmování, přinesení darů… vaše první svaté přijímání

 

 Cca 23.15 – … „after party“ v sále sv. Václava

Šetřete síly na večer, ale přijít můžete

 

Kaple. Obřady dohromady zaberou cca do 20 min, Přijďte prosím včas, mohou být už i kmotři.

 

 

 

Přijďte i s kmotry alespoň patnáct minut předem do sálu sv. Václava. Pak se přemístíme před kostel.  Půjdete s průvodem do kostela. Sednete si na reservovaná místa. Na ta mohou kmotři a Vaši příbuzní. Po kázání Vás vyzvu a půjdete k oltáři. Nebojte se, určený ministrant Vás bude vždy navigovat

 

Občerstvení a popovídání. V případě potřeby zajistíme rozvoz domů.

Ne 16. 4.

Boží hod

Mše sv. 8.00, 10.00 a 18.30

Mše svatá předchozí noci je již za neděli, ale přijít můžete

termín bude upřesněn

Katedrála: Mše sv. a setkání s o. kardinálem pro nově pokřtěné

Můžete i s kmotry.