Podmenu:

KŘEST DOSPĚLÝCH - PŘÍPRAVA 2017/18

 Více o vlastní přípravě na křest viz odkaz Bohoslužby, svátosti, obřady.

KATECHUMENI - PŘIPRAVUJÍCÍ SE NA INICIAČNÍ SVÁTOSTI, TEDY KŘEST, BIŘMOVÁNÍ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

"Ti, co se zrodí z vody a Ducha svatého, aby v síle Kristova Těla a Krve pěli skutkem i slovem radostnou píseň o vykoupení světa."

Drazí katechumeni, najdete zde jak důležité informace potřebné pro Vaši přípravu, tak i to, co jsme aktuálně probrali ve speciální části přípravy (navazující na předchozí jarní a letní měsíce). Kdo na něčem budete chybět, zkuste si načíst téma, pak spolu o tom pohovoříme. Prosím věnujte zvláštní pozornost též "praxi" a "literatuře a filmu", tedy jistě zábavným úkolům, textům a filmům, s kterými je třeba se utkat.  Dá-li Pán, přijmete iniciační svátosti o Velikonoční noci 31. března. Jiří Korda

 

obecná část přípravy jaro, léto

 

 

 

 

Křesťanství "v kostce", židovské kořeny

Jiná náboženství

Modlitba: stěžejní význam osobního vztahu s Kristem, modlitba vlastními slovy, naučená; osobní, společná - liturgie

Bible: význam, obsah, historie, orientace v textu, originální jazyky, překlady

Křesťanská antropologie: vztah Boha a člověka, hřích a Boží vedení na základě četby Gn 1-3; katolická antropologie X antropologie komunismu X kalvinismu...

Liturgický rok 

speciální část přípravy

číslo hodiny a datum

speciální část přípravy

téma

1 13/9

Nejsvětější Trojice, Bůh Otec. Pojetí Boha u jiných náboženství. Nejsvětější Trojice: zopakování již řečeného. Jak se nám Bůh dává poznávat. Vztahy mezi Osobami. Tajemství přesahující naše chápání (zjevení sv. Augustinovi). Karikatury Boha - falešné představy o Bohu v každém z nás. Bůh jako Otec, rodič. Četba na doma: letáček Karikatury Boha.

Přehled katolického tisku v češtině.

2  20/9

 Ježíš, syn Mariin a Syn Boží/1. Zopakování historického kontextu Ježíšovy doby. Ježíšův příchod na svět podle Lukáše. Zvěstování, Navštívení a Narození v Písmu, v ikonografii. Ježíšovo dětství. Četba a rozbor úryvků z 1-2 Lk. Četba na doma: Lk 1-2, Mt 1-2.

 Církevní kalendář. Smysl a základní dělení liturgického roku. 


3  27/9

Ježíš, syn Mariin a Syn Boží/2.  Ježíšovo poslání, začátek jeho veřejného působení. Ježíšův křest. Ježíšův půst na poušti a pokušení. Ježíš jako ten kdo učí, uzdravuje a vyhání zlé duchy. Pojem "evangelium" a "Boží království". Četba a rozbor: Mk 1,1-39  

Církevní kalendář: Svátek svatých archandělů, Památka andělů strážných

Modlitba Anděl Páně.

 4  4/10

Svatý František z Assisi. Podrobněji životopis a význam. Život podle evangelia, úcta k Vtělení a utrpení Páně. Reforma církve, nikoliv deforma.

Ježíš, syn  Mariin a Syn Boží/3. Ježíšovo veřejné působení. Četba a rozbor: Mk 2,1-12. Opakování z obecné části přípravy: Ježíšovy "náročné" požadavky - milosrdenství a osmero blahoslavenství. Odpuštění, ochota i trpět pro spravedlnost. Domácí úkol: zopakovat si Lk 15,11-32  Mt 5  Jan 8,1-12.

 5  11/10

 Ježíšova smrt a vzkříšení/1. Oběti u starověkých národů a u Židů. Smlouva Boha s Amrahámem (Gen 15,5-18). Abrahámova oběť Izáka (Gn 22). Obětování beránka při oslavě vyvedení z Egypta (židovské Velikonoce, Ex 12) a při svátku smíření Yom Kippur (Lv 16). Slavení "poslední" večeře. Pojmy "vykoupení" a "spása". Symbolika kříže. Moc Kristovy smrti - obnovení jednoty vůle člověka s vůlí Boží, láskyplná spolupráce Otce a Syna na spáse člověka. Hymnus v listu Filipanům (Flp 2,6nn).  Domácí úkol: přečíst si ve všech evangeliích pasáže od poslední večeře do vzkříšení. 

 6  18/10

Patron dnešního dne svatý Lukáš. Život, dílo.

Ježíšova smrt a vzkříšení/2. Zopakování minulé hodiny - probíráme jádro křesťanské zvěsti. Pašije: Zatčení, soud a smrt. Radost vzkříšení. Zamyšlení nad ikonami narození, ukřižování a vkříšení. Stručně jednotlivé dny a obřady Svatého týdne a Tridua. Smysl křížových cest v kostelích. Lhotecká křížová cesta.

 

Kmotři, křestní a biřmovací jméno, jména: kmotr musí být biřmovaný katolík, může jich být víc. Měl by to být člověk, který Vás bude podporovat ve víře příkladem i modlitbou. Křestní i biřmovací jméno nebo jména si vybírejte dle libosti ze seznamu svatých a blahoslaveným. Skvělé stránky www.catholica.cz  . OVINKA: So 14/5  18:30 Setkání pro kmotry: připomenutí významu iniciačních svátostí, dotazy.

Literatura a filmy:

Písmo svaté, nejlépe Ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih: přečíst minimálně Gn 1-3, Lukášovo evangelium a Skutky.

Věřím. Malý katechismus: bílý, tenký, přečíst minimálně celý  :-) Kdo ho ještě nemáte, dodám.

Rady zkušeného ďábla: série fiktivních dopisů mezi démony, autor: C. S. Lewis. Velice tenké a zajímavé. Můžete i jinou knihu od tohoto autora.

Karikatury Boha – pidi letáček, pár řádek. Přečtěte a zamyslete se nad svým pojetím Boha.

film Ciara Luce Badano, Neobyčejný příběh... (Youtube), srthující a přitom krátký dokument o středoškolačce, která se dokázala postavit čelem (a vírou) i samotné smrti.

film Bakhita. Opět dech beroucí, ač dlouhý film. Kdo nemá, půjčím.

film Němý výkřik: svědectví lékaře, který nejdříve velmi propagoval potraty a pak otočil. Drsné, ale potřeba vidět alespoň úvodní slovo lékaře, abyste lépe pochopili, proč "ta hrozná církev tak brojí proti potratům". Najdete na bratru Googlovi nebo zapůjčím.

Praxe:

1. Praxe u sester Matky Terezy: navštívíte jedno víkendové odpoledne následovnice Matky Terezy a pomůžete jim např. s rozdáváním jídla pro lidi bez domova a mytím nádobí. Je třeba nejdříve jim zavolat. Jděte po skupinkách max. po třech, čtyřech. Misionářky Lásky Zenklova 846/195, 182 00 Praha-Libeň. Telefon: 284 693 513, spoje: metro C „Kobylisy“ a pak pěšky dolů metro B „Palmovka“ a tram 3, 10 stanice „Okrouhlická“

2. Minimálně 2x účast na Biblickém setkání: koná se jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 19 hodin. Vede pan kaplan.

3.  Minimálně 2x účast na některé další farní akci, muži z toho alespoň 1x na společenství mužů a otců: rozpis na webu, Věstníku a nástěnkách.

4. Minimálně 2x osobní rozhovor se mnou. Pochopitelně jsem Vám k dispozici, kdykoliv to bude třeba.

Sobota: společně strávíme jednu sobotu koncem února nebo v březnu, v blízkosti Vašeho křtu.Bližší informace později.