Pastorační plán farnosti

Pastorační plán farnosti

pro období 01/2017 - 12/2021 (ke stažení v PDF zde)

VÝCHOZÍ SITUACE

 • farnost obklopená sídlišti

 • účast na víkendových bohoslužbách ve školním roce cca 1000 lidí, z toho cca 20% mladších 20 let (9/2014)

 • farnost se vyznačuje intenzivním vnitřním životem, nadále se zintenzivňuje kontakt farnosti navenek

 • ve farnosti působí aktuálně tři „profesní“ služebníci (dva kněží a pastorační referentka)

 • farnost má existující a funkční rady farnosti (pastorační a ekonomickou)

 • farnost je finančně soběstačná pro běžný provoz farnosti

 

I) SLAVENÍ:

 • dále rozvíjet chápání významu a důstojnosti křesťanského slavení
 • prohlubovat orientaci věřících v liturgii a více je angažovat

II) SPOLEČENSTVÍ:

 • pokračovat v budování farního společenství jak propojováním spolupráce jednotlivých skupin, tak oslovováním nezapojených
 • rozšířit programy pro lidi 55+
 • pokračovat v budování vztahů s organizacemi i jednotlivci nepatřícími do našeho společenství

III) SLUŽBA:

 • vést farníky k všímavosti k potřebám okolí
 • opakovaně povzbuzovat farníky, aby se nebáli obrátit se na farnost v případě potřeby rady, pomoci, návštěvy nemohoucích
 • pokračovat v dobrých vztazích s Thomayerovou nemocnicí a domovy pro seniory; spolupracovat na rozšíření našeho angažmá v nich, rozvinout započatou spolupráci s Domovem pro osoby se zdravotním postižením v Sulické a Murgašově ulici

IV) SVĚDECTVÍ:

 • více podněcovat ve farnosti vědomí, že svědectví je nedílnou součástí života křesťana
 • pokračovat v katechezích pro školy, a to i mimo advent a postní dobu
 • pokračovat v alfa kurzech a hledat další vhodné evangelizační programy; nepodcenit nutnost navazujících programů
 • odstranit letitý nedostatek vhodných propagačních a informačních materiálů o kostele, farnosti, křížové cestě

V) STAVBA:

 • realizace plánované rekonstrukce kostela a stavby farního centra

VI) PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE:

 • seznamovat farníky s plánem a více je zvát na arcidiecézní akce
 

I. SLAVENÍ

 1. Týdenní pořad bohoslužeb a adorací v kostele ponechat, protože se sestavil v posledních letech ve spolupráci s farníky. V nemocnici přesunout mši svatou na úterý – větší prostor pro návštěvu nemocných knězem.
 2. Osvědčila se mše svatá první úterý v měsíci v rámci společenství maminek, které se podílí na přípravě a průběhu; nadále pokračovat.
 3. Mše sv. upravované zvláště pro děti vykazují stále nadprůměrnou návštěvnost a účast lidí, kteří pravidelně na liturgii nechodí. Proto i nadále budou připravovány s výjimkou dubna (1. svaté přijímání dětí) během školního roku 1x měsíčně, v prosinci na Štědrý den
  odpoledne.
 4. V roce 2012 obnovená titulární slavnost kostela byla po komunikaci s ordinářem spojena s tradiční zahradní slavností na začátku června. Spojení se osvědčilo, nadále zachovat.
 5. Mše svatá se staročeskými roráty a následná snídaně každou adventní sobotu se osvědčily. Též kladně hodnoceno rozdělení sobot mezi jednotlivá hudební tělesa.
 6. Modlitby chval díky obměně starší mládeže se přestaly pořádat. Místo nich ale úspěšně pokračují každý čtvrtý čtvrtek v měsíci Modlitby podle komunity Taizé, které jsou reakcí na mezinárodní setkání Taizé Praha 2014.
 7. g) V roce 2014 proběhla reforma liturgické hudby. Farnost uzavřela pracovní dohodu s novým regenschorim a hlavní varhanicí. Kromě chrámového sboru působí ve farnosti sbor Jiříkovo vidění, skupina dětí zpívajících na mších svatých upravených pro děti pod vedením B. Šárkové a dětská schola P. Vejmelkové. Podařilo se, s výjimkou „Rybovy mše“, nahradit cizí muzikanty za farníky. Zvláště o slavnostech a obřadech (svatby, pohřby) se dbá na vysokou úroveň provedení. Při slavnostech doprovázených hudebními tělesy se respektuje i pastorační stránka, např. co do výběru skladeb, délky provedení. Ujalo se setkání všech hudebníků a zpěváků farnosti v období kolem památky sv. Cecílie. Usilovat proto o udržení získaného zkvalitnění.
 8. V uplynulém období se nezdařilo uvažované systematické seznamování věřících s liturgií, symbolikou, úkony, postoji. Uvést do praxe v podobě článků, v rámci homilií, případně přednášek.
 9. Podařilo se zavést pravidelné (1x za 2 týdny) schůzky ministrantů. Pro zájem již dnes ve dvou skupinách – mladší a starší. Pokračovat v zahájeném a více podporovat společné aktivity i mimo naši farnost.
 10. Ve farnosti je dostatečný časový prostor ke slavení svátosti smíření, občas upozornit na nabízený čas. Současně mnohem více zdůrazňovat, že s knězem lze hovořit i mimo slavení této svátosti.
 11. V postní době probíhá modlitba křížové cesty každý pátek a neděli odpoledne v kostele. Nedělní termín se posunul na 17.30, aby předcházel mši svaté, odezvy jsou pozitivní. Dále je tato modlitba pravidelně v Krčském lese na květnou neděli pro rodiny s dětmi (organizují rodiny). Zvážit, zda i nadále pořádat, eventuálně kdy, velkopáteční křížovou cestu pro mládež (organizoval duchovní) – v roce 2016 zavedený státní svátek rapidně snížil účast. Na Bílou sobotu se ujala Cesta kříže pro „hledající“ a ty, jež se považují za „bezvěrce“. Přicházejí zvláště farníci se svými nepraktikujícími blízkými. Velmi pozitivně je hodnoceno, jak pořadateli, tak účastníky, rozdělení některých modliteb křížových cest v kostele mezi vybraná farní společenství. K prohloubení této pobožnosti by pomohlo vydání materiálů o lhotecké křížové cestě.
 12. Jsme „mariánská“ farnost, podporovat proto mariánský rozměr zbožnosti. Pokračovat v modlitbě růžence přede mší svatou. Mariánské večeřadlo, inspirované Mariánským kněžským hnutím a konané každou první sobotu v měsíci, se těší konstantní přízni. Zato slavení májových pobožností je vnímáno různě. Proto zvláště s ohledem na starší farníky nadále pokračovat s těmito pobožnostmi po každé mši svaté, vyjma nedělí a slavností, ale ve velmi jednoduché formě. Naopak každou květnovou sobotu před mší svatou uspořádat tuto pobožnost slavnostně a ve větším formátu. Každoroční obnovování zasvěcení farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie přijímáno kladně, i nadále pokračovat (doposud v předvečer titulární slavnosti).
 13. Na významné události a oslavy (udílení iniciačních svátostí, výročí kostela, celocírkevní záležitosti…) se s farností i nadále připravovat společnou modlitbou (např. novény) a dostatečným poučením.
 14. Ve společných farních prostorách se pravidelně konají čtyři čistě modlitební aktivity – jednou týdně společenství proseb inspirované paterem Jamesem Manjackalem, jednou za dva týdny modlitby maminek dětí z CMŠ Studánka, jednou měsíčně modlitby Taizé a čtyřikrát ročně triduum Modliteb matek. I u ostatních farních společenství je nutné podporovat společnou modlitbu jako nedílnou součást setkání.
 15. Sobotní duchovní obnovy v adventu a postu nadále pořádat.
 16. V rámci snah více reflektovat téma pokoje, míru, který je v titulu kostela, se zapojili farníci do modliteb za národ v pražské katedrále, konaných na popud kardinála D. Duky každého 28. v měsíci. Opakovaně na akci zvát, aby se udržela relativně hojná účast z řad našich farníků.

II. SPOLEČENSTVÍ

 1. Katecheze dětí předškolního věku a prvního stupně ZŠ probíhá již mnoho let na přání rodičů každou středu od 16.30. Děti jsou rozděleny do jednotlivých skupin podle tříd, event. věku. Pro děti navštěvující CMŠ Studánka je jednou týdně přímo ve školce katecheze, kterou zajišťuje katecheta modřanské farnosti. Naši duchovní pak docházejí do CMŠ na katecheze v rámci významných dní liturgického roku. Pravidelně se schází dvě skupiny dětí k nácviku liturgického zpěvu (viz I g). Zachovat daný formát.
 2. Příprava dětí na první svaté přijímání je celoroční a probíhá ve stejný čas jako výuky náboženství, skupinu vede katechet(k)a a speciální část přípravy kněz. Motivační dopis, dvě společná setkání rodičů s knězem i osobní kontakt podporuje aktivní zapojení rodičů do přípravy. Vzhledem k opakované účasti většího počtu hyperaktivních dětí a současně významu tohoto kurzu může katecheta do budoucna požádat o zajištění dalšího dospělého na přípravě. Jinak zachovat současný formát.
 3. Děti od šesté třídy základní školní docházky a mládež se scházejí ve třech společenstvích rozdělených zhruba podle věku. Dvě mladší jednou za dva týdny, společenství starších šestnácti let jednou týdně. Společenství vedou animátoři, koordinaci aktivit a dohled nad obsahem setkání moderuje pověřený laik a farář. Dřívější nedostatek animátorů se podařilo vyřešit, nadále je třeba podporovat kontinuitu v přípravě dalších. Vize o pravidelných schůzkách animátorů s koordinátory a občasná přítomnost duchovních na setkáních mládeže do budoucna uskutečňovat častěji a pravidelněji. Mládežníci se zapojují do dalších aktivit ve farnosti, nicméně dříve osvědčené společné několikadenní výjezdy mimo Prahu nebo společné volnočasové aktivity nejsou příliš časté. Dáno ale mnoha dalšími aktivitami mimo farnost včetně skauta. Naopak oživení přineslo setkání Taizé 2014 Praha, které vyústilo v pravidelné měsíční společné modlitby (viz I f) a výjezdy na setkání Taizé v Evropě.
 4. Specifickou aktivitou lhotecké farnosti jsou již několik desítek let tzv. chaloupky inspirované salesiánskou spiritualitou. Podařilo se personálně oživit a stabilizovat tým organizátorů včetně hlídání kontinuity v přípravě následovníků. Podařilo se také povzbudit organizátory k včasné a podrobné přípravě programů včetně přípravy duchovních témat. Uvažované programy pro organizátory (ve spolupráci se salesiány) na posílení „specifického ducha“ chaloupek se neuskutečnily. Pokusit se proto o jejich realizaci. Několikadenní účast duchovního zachovat. Zimní chaloupky se pro kolísavý zájem i možnosti organizátorů konají jen některé roky. Naopak pro převis zájemců a zachování „rodinného“ ducha chaloupek je třeba pořádat letní chaloupky dvě.
 5. Katecheze dospělých. Jarní a podzimní školu (sezónní blok setkání) nahradilo po příchodu dalšího kněze do farnosti celoroční biblické setkávání jednou za dva týdny. Stabilně vysoká návštěvnost, proto zachovat. Roste účast farníků na kurzech teologie v rámci U3V. Více informovat o této možnosti.
 6. Příprava na manželství probíhá na faře individuálně nebo v malé skupině zpravidla na jaře či v létě. V únoru 2017 se otvírá v kunratické farnosti poprvé stejná příprava, jaká probíhá v CPR v Dejvicích. Pokud se ujme, využívat jí. Ve farnosti nadále podporovat formaci zkušených manželských párů k vedení příprav v rodinách. Pokud se podaří realizace stavby farního centra, uspořádat v novém sále program Manželských večerů (cyklus pro manžele) nebo další programy na podporu již existujících manželství.
 7. Pro rodiny je ve farnosti vstřícné prostředí, tradičně se koná víkend pro rodiny a výlet, nově pouť otců a dětí. Po domácnostech se schází několik společenství rodin. Chybí hlubší povědomí o nich, snahy o navázání bližších kontaktů nejsou zatím úspěšné. Je potřeba podporovat vznik nových společenství, event. zapojit nově příchozí tam, kde to vzhledem k dynamice skupiny půjde.
 8. Společenství maminek s dětmi se schází jednou týdně. Na začátku je bohoslužba slova nebo mše svatá, pak program vedený účastnicemi za případné asistence duchovního. Více dbát, za podpory duchovních, na přípravu jednotlivých témat, programů. Jinak zachovat současnou podobu a více propagovat.
 9. Společenství mužů a otců se schází jednou za dva týdny. Jedná se o specificky složenou skupinu, toho druhu jednu z největších v ČR, s různorodým přístupem k víře a širokým věkovým rozpětím. Farář se občas setkání účastní a má přehled o programu. Podařilo se společenství více zapojit do života farnosti – pořádání křížové cesty (viz I k), technická příprava slavností… Pokračovat v tomto trendu.
 10. Původní společenství pro seniory, pořádané jednou měsíčně, zaniklo. Nicméně z okruhu pomáhajících s úklidem kostela se zformovalo společenství Kosmetiček (nově přibyli i muži), seniorů trávících spolu čas i mimo farnost, účastnících se U3V (viz II e). Nasycení potřeby lidí ve věkové kategorii zhruba 55+ po neformálním setkávání i dalším vzděláváním se ve víře se podařilo uspokojit jen částečně, ať v rámci Kosmetiček, nebo při biblickém setkání. Nutné tedy nabídnout další aktivity, včetně jednorázových (duchovní obnovy, víkendy, zájezdy). Vhodné rozdělit podle věku.
 11. Z farnosti se připravuje na kněžská povolání nebo o něm uvažuje několik mužů. Nadále podporovat modlitbu za ně, za nová kněžská a řeholní povolání. Podporovat kontakty našich bohoslovců s farností.
 12. Farní zájezdy jako takové pro nízký zájem vymizely, nicméně jednodenních poutí po Praze se zúčastnilo vždy několik desítek lidí všech věkových kategorií. Tedy zaměřit se na jejich každoroční konání. Prosincová pouť tohoto typu se doposud prezentuje jako farní akademie (viz IV g), to ale nedopovídá duchu farních akademií, proto přejmenovat.
 13. Farní ples se pravidelně koná v KC Novodvorská. Přesun na sobotní večer se ujal, nadále podporovat vysokou úroveň organizace. K navození pocitu vzájemnosti prospívá osobní účast faráře po celou dobu plesu.
 14. Akcí s duchovním podtextem, avšak otevřenou navenek a určenou široké veřejnosti je již tradiční Dětský karneval. Je potřeba vždy zajistit dostatečný počet spolupracovníků a propagaci.
 15. Zahradní slavnost tradičně začátkem června na zahradě CMŠ Studánka a ve spolupráci s touto školkou se osvědčila. Též se osvědčilo spojení s titulární slavností kostela (viz I d). V případě velké nepřízně počasí pořádat přímo na faře a zahradě. Nadále zlepšovat koordinaci mezi organizátory za farnost a za CMŠ. Při setkáních typu ples, karneval, zahradní slavnost pokračovat v trendu svěřovat organizaci jedné rodině, která má danou akci jako hlavní službu farnosti. Velmi to vedlo ke zkvalitnění akcí.
 16. Občasné pozvání lidí, kteří se připravovali společně nebo individuálně na přijetí svátostí (rodiče pokřtěných dětí, neofyté, biřmovanci, manželé…), se koná jen velmi sporadicky. Zajistit systematičtější přístup a častější frekvenci.
 17. Více podpořit začlenění nově pokřtěných dospělých, pokud možno řešit již v katechumenátu. Spontánně vzniklo společenství účastníků Alfa kurzů (viz IV f), poskytnout jim větší podporu a iniciovat případně vznik dalších takových společenství.
 18. Obecně chybí dostatek neformálních setkání mezi farníky. Zaměřit se též na oslovování vhodných adeptů na organizaci.

III. SLUŽBA

 1. Službu vlastní farnosti poskytují sami farníci zapojením do prací rozličného charakteru – hudba, katecheze, úklid, výzdoba… Jednou měsíčně se schází pastorační rada farnosti. Všichni její členové se ve farnosti zapojují i do jiných aktivit. Jako prospěšné se ukázalo jednou ročně uspořádat celodenní výjezdní zasedání. Ekonomická rada farnosti se schází nepravidelně, více využít potenciál jejích členů, zintenzivnit a zajist kontinuálnější informování členů farářem.
 2. Spolupráce s Církevní mateřskou školou Studánka pokračuje, někteří z personálu, rodičů a dětí jsou našimi farníky, konají se každotýdenní katecheze ve školce, farníci a duchovní se účastní různých programů CMŠ. Nicméně je i nadále třeba vylaďovat vzájemnou komunikaci, zvláště při organizaci společných aktivit a řešení nenadálých událostí. Farnost podporuje CMŠ finančně, zvláště v rámci Tříkrálové sbírky a sbírky u betlémů. Větší finanční podpora vzhledem k plánované stavbě není možná.
 3. Nemocní jsou navštěvováni v domácnostech i zdravotnických zařízeních. Opakovaně se však z důvodu studu nebo nedostatečné informovanosti nemocných i jejich příbuzných kněží nedozví o mnoha farnících, kteří dlouhodobě nemohou do kostela. Nutné tedy intenzivněji a systematičtěji povzbuzovat k využití možnosti návštěvy duchovního i dalších farníků.
 4. Spolupráce s Lékořicí, z. s., která zajišťuje duchovenskou a dobrovolnickou službu v Thomayerově nemocnici, je na velmi dobré úrovni. Pomoci proto s nalezením nových dobrovolníků z řad farníků. Nadále pokračovat ve snaze být v kontaktu s hospitalizovanými farníky jednou týdně. Nemocnice IKEM navštěvována pouze na vyžádání, kvůli své specifičnosti (většina klientů pobývá jen krátce, pak přeložena) a našim možnostem zatím bez výhledu k nějaké systematičtější službě.
 5. V závěru roku 2015 začala spolupráce s Domovem pro osoby se zdravotním postižením v Sulické a Murgašově ulici (zřizovatel MHMP). V zařízení je zaměstnankyně, praktikující katolička, pro oblast duchovních potřeb. Kněz navštěvuje v zařízení klienty a podílí se na „rozloučeních“ se zemřelými. Klienti přicházejí do kostela na nedělní liturgii či programy pro ně. Dobrovolnická služba není možná kvůli předpisům, ale podporovat informovanost farníků o spolupráci. Kněží se zaměří na prohlubování vztahů se zaměstnanci a jejich edukaci, vedení tomu otevřeno.
 6. Dobře pokračuje spolupráce s Farní charitou Chodov, která nabízí služby i našim farníkům a pravidelně informuje o své činnosti ve Věstníku. Naše farní charita neprovozuje žádnou činnost, neuvažuje se o změně stavu, protože její event. pracovní náplň pokrývá farnost (Tříkrálová sbírka, jednorázové aktivity) a FCH Chodov. Zvláště ze sbírek u betlémů podporuje farnost jedno indické dítě („Adopce na dálku“) a další dobročinné projekty.
 7. Mše svatá a návštěva zájemců ve dvou domovech pro seniory (v Sulické ulici jednou za dva týdny a Zárubově ulici jednou měsíčně), jednou měsíčně pak povídání pro klienty DS Jílovská. Pokračovat v současném harmonogramu.
 8. Jednou ročně pořádá Dlouhá cesta, z. s., sdružení rodičů zemřelých dětí, program v kostele a na faře. Podařilo se prohloubit vzájemné vztahy, odstranit esoterické prvky z programu a zařadit do něj i mši svatou za zemřelé děti. Zvážit rozšíření nabídky podpory jak Dlouhé cestě, tak rodičům zemřelých dětí.
 9. Vzhledem k počtu bohoslovců z řad farnosti a zájmu vedení Arcibiskupského semináře v Praze předložil na podzim 2016 farář rektorovi semináře možnosti spolupráce. V případě pokračování zájmu dál spolupráci rozvíjet.
 10. Setkávání lidí s duševním onemocněním jednou týdně a individuální modlitby s lidmi s duchovním útiskem jsou vázány na osobu aktuálního faráře. Nicméně farníci většinou reflektují tyto aktivity jako součást života farnosti a obohacení.
 11. Farnost přispívá minimálně desetkrát ročně celou nedělní sbírkou na potřeby vyhlášené arcibiskupem. Nadále podporovat včasným oznámením úmyslu a posléze sdělením vybrané částky.
 12. Tříkrálová sbírka se pořádá ve farnosti pravidelně. Kromě podpory obecně prospěšných projektů v okolí je jejím přínosem formace dětí a mladých k nezištné práci pro druhé. Nadále pokračovat, vždy včas zajistit vše potřebné i koledníky.

IV. SVĚDECTVÍ

V tomto bodě jsou uvedeny pouze ty aktivity, které mají jako svůj hlavní cíl evangelizaci, případně tzv. pre-evangelizaci.
 1. Je snaha zvát na všechny akce lidi i mimo farní společenství skrze oslovení farníků, církevní i profánní média, nástěnky, farářův dopis sousedům (třikrát ročně distribuován tisícovce domácností v okolí). Na dopis sousedům jsou zatím kladné ohlasy, ale jeho distribuce samotnými farníky se neosvědčila, zvážit využití České pošty. Jako velmi čtené se ukazují venkovní nástěnky s nabídkou aktuálního programu a informacemi na konkrétní náboženské nebo společenské téma.
 2. Farní Věstník vychází ve školním roce měsíčně jako periodikum pro vnitřní potřebu, ve formátu A5, 400 ks. K dispozici je i varianta na internetových stránkách. Věstník se zakládá do farního archivu a je vnímán jako důležitý zdroj informací o historii farnosti. Příspěvky se týkají zvláště života farnosti, autory jsou veskrze farníci. Více podporovat farníky k četbě, jinak zachovat stávající podobu.
 3. Internetové stránky farnosti je třeba inovovat, zvláště z důvodu složité administrace, ale i z estetického hlediska. Nutné vytvořit tým několika IT farníků. Nadále hlídat pravidelnou aktualizaci.
 4. Z důvodu vysoké poptávky je nutné co nejdříve vydat upomínkové, propagační materiály o křížové cestě a kostele. Připravit též texty modliteb lhotecké křížové cesty.
 5. Co do počtu účastníků je největší evangelizační aktivitou projekt „Proč a jak slaví křesťané Vánoce, Velikonoce“. Základní školy v okolí jsou zvány do kostela, program je nabízen žákům třetích (čtvrtých) a sedmých tříd. Zájem stoupá, ročně jej absolvuje zhruba již sedm set dětí. Podařilo se rozšířit tým, nadále pracovat na zajištění kontinuity zajišťování spolupracovníků. Nadále pokračovat v edukaci zájemců z řad jiných farností. Nabídnout další druh programu pro školy v liturgickém mezidobí, např. o kostele, zorganizovat takový program.
 6. Od roku 2013 farnost pořádá každoročně alfa kurzy. V případě přetrvávajícího zájmu pokračovat. Termín leden – březen se osvědčil. Podpořit vzniklá přátelství na alfa kurzech nabídkou následných setkání (viz II q).
 7. Pokračovat ve farních akademiích (přednášky jednou měsíčně ve školním roce), při výběru hostů preferovat ty, kteří mohou oslovit i člověka mimo farnost nebo církev. Hlídat si dostatečnou propagaci i v profánních periodikách.
 8. Pořádání Noci kostelů se ujalo. Stěžejní se jeví duchovně zaměřená prezentace Stádníkovy křížové cesty. Z důvodu zajištění kontinuity je třeba zacvičit více lidí schopných prezentace. Ujala se též diskuze se zajímavým hostem, ale je třeba vždy s mnohaměsíčním předstihem vhodné adepty oslovovat. Doplnit propagaci o osobní zvaní při rozdávání pozvánek a koláčků (zavedeno od Dnů víry, viz IV j).
 9. Dny víry (celopražská akce 2015) povzbudily farnost k uspořádání Víkendu víry (farní akce 2016, navazující na Noc kostelů). Nicméně disproporce mezi vydanou energií a účastí byla značná. Dáno mimo jiné i dobou konání (červen). S ohledem na naše kapacity do budoucna zvážit evangelizační program jiného formátu.
 10. Ekumenická spolupráce byla obnovena na sklonku roku 2012, nadále rozvíjet prostřednictvím společných setkání i programů pro veřejnost.
 11. Spolupráce se zástupci městské části Praha 12 je na dobré úrovni. S Prahou 4 je velmi dobrá spolupráce na úrovni kultury. V dalších oblastech je třeba pracovat na navázání intenzivnějších vztahů.
 12. Podařilo se u hudebních těles, která zvláště v adventu koncertují v kostele, docílit vhodnějšího repertoáru. Nadále podržet tento trend, ale současně využít setkání s hudebníky a jejich příznivci k podpoře vzájemné důvěry, eventuálně k pozvání do farnosti.
 13. Výstavy obrazů, veskrze neprofesionálních výtvarníků, se konají z důvodu nedostatku prostor v kapli. Setkávají se pozitivním ohlasem. Zvláště je oblíbená výstava klientů Modrého klíče o.p.s. Pokračovat, nicméně nadále dbát na výběr děl, která nejsou v rozporu s daným prostorem.
 14. Je snaha nechávat kostel otevřený i přes den a během programů, pokud je možné zajistit přehled o pohybu v hlavní lodi. Je ale třeba zvýšit vědomí zodpovědnosti za otevřený liturgický prostor zvláště při otevření kostela během programů konaných v postranních prostorách. V plánované rekonstrukci se počítá s elektronickou podporou zabezpečení a monitorování otevřeného prostoru.

V. STAVBA

Jako zásadní se jeví nutnost provést stavební úpravy, jejichž cílem bude vytvoření trojlodního kostela vyhovujícího liturgickým i pastoračním požadavkům a rozšíření fary na farní centrum, které zajistí dostatečný prostor co do kvantity i kvality pro pastorační a společenské aktivity a poskytne vyhovující bydlení pro duchovní. Ve spolupráci s radami farnosti a odborníky na arcibiskupství vytvořili architekti (farníci) projekt zohledňující jak potřeby farnosti, tak udržitelnost následného provozu. Realizace narazila na odpor několika sousedů, proto je stále ve fázi vyřizování povolení. V případě kladného vyřízení je nutné ve spolupráci s arcibiskupstvím co nejdříve zahájit fundraising a vlastní realizaci. Farnost již uzavřela dohodu s profesionálním fundraiserem.

VI. PASTORAČNÍ PLÁN ARCIDIECÉZE

Zintenzivnit propagaci a účast na aktivitách pořádaných arcidiecézí a začít seznamovat farníky s pastoračním plánem arcidiecéze.