Sederová večeře

Sederová večeře

POKUS O REKONSTRUKCI POSLEDNÍ VEČEŘE JEŽÍŠE NA ZELENÝ ČTVRTEK

(SEDEROVÁ VEČEŘE)

 

Ke stažení ve formátu PDF - formát A4, formát knížka A5

Svátek Pesach připomíná vyjití Izraele z egyptského otroctví.

Izraelité se do Egypta dostali poté, co velký hladomor zasáhl celou zemi, včetně Země zaslíbené. V té době měl vytvořené zásoby pouze Egypt a to díky Josefovi, synu Jákoba, kterého sem původně prodali jeho bratři ze závisti jako otroka. Židé se v Egyptě usadili a zůstali zde i po skončení hladomoru, velmi se jim dařilo a zde se z nich stal národ. Josef však zemřel a po jeho smrti nastoupil nový faraon, který Josefa už neznal a který se začal bát, že ho židovský národ ohrozí. Izraelity proto zotročil a navíc nechal vraždit všechny chlapce. Toto vraždění přežil Mojžíš, kterého zachránila faraonova dcera a který byl vychováván u faraonova dvora.

Po nějaké době Hospodin vyslyšel úpění Izraele a povolal Mojžíše, který s Áronem předstoupil před faraona. Sdělil mu, že Hospodin praví, aby propustil jeho lid z otroctví. Faraon neuposlechl, i když Hospodin na Egypt seslal deset ran.

Čtyři dny před vyjitím z Egypta řekl Hospodin Izraelitům, aby si každá rodina vybrala zdravého beránka, aby ho obětovali a použili jeho krev na označení veřejí. Takto označené domy poté Hospodin přeskočil, když procházel Egyptem a vybíjel vše prvorozené mužského rodu.

Izraelité museli během večera opustit Egypt. Připraveni na cestu jedli maso z beránka a nekvašený chléb, protože neměli čas.

Při sederové večeři si Židé připomínají celý tento příběh i následné putování do Země zaslíbené.

 

CO JE POTŘEBA PŘIPRAVIT NA STŮL

Každý člen rodiny má před sebou speciální talíř sederové večeře a skleničku.

Před předsedajícím jsou tři skleničky (kalichy) a talíř se třemi macesy. Na stole jsou na miskách nebo talířích zakryté macesy (nekvašené chleby)

Macesy si můžete upéct doma. Ty na obrázku jsme pořídili zde: www.dietyinshop.cz/maces-bezkvasové-pečivo-200g

Jsou ale k dostání v různých tvarech běžně ve větších obchodech.

Na stole je miska se slanou vodou, popř. víc misek, aby každý člen rodiny na ni dosáhl.

Na stole je džbán s červeným moštem nebo džusem, který symbolizuje víno. Dospělí mohou mít víno.

 

Na stole jsou sváteční svíce, jsou nachystané zápalky.

 

Speciální talíř poslední večeře obsahuje :

Křen - nastrouhaný kořen křenu, aby vyvolal slzy

Petržel - nať, pro každého minimálně tři snítky

Charoset - hustá sladká kaše z jablek, datlí, fíků, rozinek a mletých mandlí.

1 díl strouhaných jablek, 1 díl drcených mandlí, fíků, datlí,skořice. Může se přidat červené víno nebo mošt na rozředění, může se přidat i čerstvý zázvor pokud ho máte rádi. Může se vše zpracovat ještě v mlýnku na maso...

Beránčí maso - jehněčí maso (doplňujeme na talíř až téměř na konci večeře - před vlastní večeří šulchan orech, aby nevystydlo) . Jehněčí maso můžete uvařit s kořenovou zeleninou nebo upéct. Pozor, nezapomeňte jej zbavit přebytečného tuku, aby nebylo cítit...

Stranou připravené umyvadlo s vodou a ručník.

PÍSNĚ

Dajenu... (Bylo by to stačilo…) - verše se předříkávají, Dajenu se zpívá

Kdyby nás vyvedl z Egypta a nevykonal na nimi soud, bylo by to stačilo.

Dajenu…

Kdyby před námi rozdělil moře, ale nepřevedl nás středem suchou nohou, bylo by nám to stačilo.

Kdyby nás nás převedl středem suchou nohou, nenechal však utonout naše pronásledovatele, bylo by to stačilo.

Dajenu...

Kdyby se staral na poušti o naše potřeby čtyřicet let, ale nedal nám jíst manu, bylo by to stačilo.

Kdyby nám dal šabat, ale nepřivedl nás k hoře Sinaj, bylo by to stačilo.

Dajenu…

Kdyby nám dal zákon, neuvedl nás však do izraelské země, bylo by to stačilo.

Kdyby nás uvedl do izraelské země, ale nezbudoval by nám svatyni, bylo by to stačilo.

Dajenu…

Vyvedl nás z Egypta, vykonal nad nimi soud, vykonal soud nad jejich bohy,

usmrtil jejich prvorozence, rozdělil před námi moře, převedl nás středem suchou nohou,

nechal utonout naše pronásledovatele, staral se na poušti o naše potřeby čtyřicet let,

dal nám jíst manu, přivedl nás k hoře Sinaj, dal nám zákon,

uvedl nás do izraelské země, zbudoval nám svatyni, aby usmířil všechny naše hříchy.

Dajenu…

Šalom chaverim (Pokoj s Tebou)

 

MÍSTNOST, kde probíhala sederová večeře

Ve večeřadle byl stůl ve tvaru půlkruhu. Dovnitř půlkruhu chodilo služebnictvo a obsluhovalo. Z vnější strany stolu byla paprskovitě rozmístěna lehátka. Stolovníci leželi na levém boku a pravou rukou jedli. Dnes Židé sedí na židlích.

 

Když slavíme s dětmi sederovou večeři v kostele, máme připravený “stůl” na zemi. Pro každého je připraveno místo se speciálním talířem a skleničkou. V čele se pan farář jako předsedající a má před sebou speciální talíř a tři kalichy.

 

 

Takto je označeno, co se jí...

Takto je označeno, s čím se pracuje...

 

ZAHÁJENÍ

Předsedající:

„Vítám vás na slavení svátku Pesach. Sederovou večeři právě dnes slaví Židé na celém světě. Oslavují, že byli kdysi osvobozeni z gyptského otroctví.“

„Pán Ježíš byl také Žid a také slavil každý rok Pesach. My křesťané si připomínáme Ježíšovu poslední sederovou večeři (Poslední večeři na Zelený čtvrtek). Při ní Pán Ježíš ustanovil eucharistii. To si dnes připomínají všichni křesťané na celém světě.“

„Takže dnes mají podobnou večeři všichni Židé i všichni křesťané.“

„Nejdříve si budeme chvíli jen povídat, pak teprve budeme jíst.“

„Začíná se tím, že matka domu zapálí slavnostní svíce.“

Slavnostní svíce a zápalky

Ženy (matky) zapálí slavnostní svíce a přednesou požehnání:

„Požehnaný jsi, Pane, Bože, Králi světa, že jsi nám daroval život.“

Všichni:

„Amen.“

 

VEČEŘE

Kadeš – „posvěcení“

První kalich vína (moštu nebo džusu)

Všichni si nalijí první „kalich“ vína do skleničky.

Předsedající krátce ozřejmí smysl, vstane, drží plný kalich a říká:

Požehnaný jsi, Pane, Bože, Králi světa, že sis nás vyvolil a posvětil mezi všemi národy.“

Všichni:

„Amen.“

Vypije se první kalich vína

Karpas – „zelenina“

Předsedající:

Při večeři čtou Židé z Bible a jejích výkladů, modlí se, zpívají písně. A dělají to pro výchovu mládeže a dospělým pro připomínku. Proto, i když to už všichni znají, tak si každý rok znovu připomenou, co které věci na stole znamenají.

 

Slaná voda je připomínka utrpení židů v Egyptě v době otroctví pod faraonem. Je to také připomínka zázraku během přechodu přes Rudé moře.

Předsedající pozdvihne nádobku se slanou vodou a zeptá se:

„ Jaký význam má na stole slaná voda?“

Všichni:

„ Slaná voda na stole připomíná slzy Židů vyplakané v Egyptě.“

 

Petržel jako zelená rostlina symbolizuje naději, rozkvět jara.

Předsedající pozdvihne petržel a zeptá se:

„ Jaký význam má zelená rostlina?“

Všichni:

„Zelená rostlina symbolizuje jaro – naději na obnovení celého stvoření. Navíc namáčení zeleniny ve slané vodě symbolizuje namáčení yzopových ratolestí do krve beránka, když se krví označovaly veřeje domů. ” (Viz Ex 12, 22)

Předsedající bere trochu zeleniny, namočí ji ve slané vodě a řekne požehnání:

„ Požehnaný jsi, Pane, Bože, Králi světa, že jsi nám dal dary země.“

Všichni:

„Amen.“

Po něm i všichni ostatní petržel dvakrát namočí, řeknou požehnání a sní ji.

„Požehnaný jsi, Pane, Bože, Králi světa, že jsi nám dal dary země.“

Jí se zelenina namáčená ve slané vodě

Maces

Maces (nekvašený chléb), látkový ubrousek

Předsedající rozlomí jeden ze tří macesů a jeho větší část ukryje. Zabalí jej do látkového ubrousku. Ten se na závěr večeře použije pro obřad afikoman neboli zákusek.

Proč se kousek skryje = zabalí?

Skrytý kus macesu je pro Židy znamením Mesiáše, kterého očekávají a který je dosud skrytý. Tento skrytý maces „Mesiáš“ byl na konci večeře Ježíšem proměněn ve skutečného Mesiáše v eucharistii.

 

 

Předsedající vezme do ruky misku s macesy a požehná je slovy:

„ Toto je chléb chudých. Spojujeme se s lidmi na celém světě. Přijďte, všichni, hladoví, a jezte a slavte s námi Pesach! Letos slavíme ještě zde, příště už budeme v zaslíbené zemi. Letos jsme ještě v otroctví, příště už budeme lidé svobodní.“

 

Předsedající zdvihne vrchní kousek macesu a zeptá se:

„ Jaký má smysl nekvašený chléb – maces?

Všichni:

„ Je to chléb, který si odnesli Židé z Egypta. Těsto nestačilo vykvasit, protože je hnali z Egypta a nemohli se dlouho zdržovat a připravit si jídlo na cestu.“ (Ex 12, 39)

 

Hořké byliny

Hořké byliny = křen mají připomínat trpkost života v egyptském otroctví.

Předsedající pozdvihne hořké byliny a ptá se:

„ Jaký význam mají hořké byliny?“

Všichni:

„ Symbolizuje hořkost utrpení, které prožili Židé v Egyptě.“

 

Charoset

Omáčka charoset symbolizuje hlínu, ze které Židé museli pro faraona vyrábět cihly.

Předsedající pozdvihne charoset a ptá se:

„ Jaký význam má omáčka charoset?“

Všichni:

„ Charoset připomíná hlínu nebo maltu, ze které museli Izraelité vyrábět cihly pro Egypťany.

 

Beránek

Beránek: Beránkovou krví označili dveře. Beránek byl jedním ze zvířat, která Židé používali k obětem Hospodinu. Beránek obětovaný je také předobrazem Pána Ježíše.

Předsedající zdvihne beránka a zeptá se:

„ Jaký význam má beránek?“

Všichni:

„ Beránek se jí na oslavu Pána Boha, který uchránil prvorozené v té rodině, kde měli dveře potřené beránkovou krví.“

 

Druhý kalich vína

Všichni si nalijí druhý kalich vína, kalich se zatím nechá stát.

 

Nejmladší účastn ík se zeptá:

„ Čím se odlišuje dnešní noc od jiných nocí? “

„ Proč dnes jíme beránka? “

„ Proč dnes jíme nekvašené macesy, když jindy jíme obyčejný chléb? “

„ Proč dnes jíme jen hořké byliny, když jindy jíme všechny druhy zeleniny? “

„ Proč namáčíme zeleninu do slané vody?“

 

Předsedající:

„ Je tu mnoho otázek. Nyní si na ně odpovězme.“

Všichni:

„ Bývali jsme otroky faraónovými v Egyptě, ale vyvedl nás Věčný, Tvůrce náš, odtamtud rukou mocnou a napřaženou paží.“

 

Předsedající pozvedne svůj (druhý) pohár chválí Boha za skutky vedoucí k odchodu z Egypta, zakončí pozvednutím poháru a říká:

„ Proto máme povinnost děkovat mu, slavit, chválit, velebit, povznášet, světit, žehnat, honosit a zbožňovat Jeho, jenž obdařil naše předky i nás takovými zázraky. Vyvedl nás z otroctví na svobodu, ze smutku k radosti, z truchlení k oslavě, z temna do velkolepého světla, z poroby ke spáse. Zpívejme mu novou píseň, opěvujme Hospodina! “

Všichni :

zpívají chvály Hospodinu.

Píseň Dajenu .

 

Předsedající vstane a má v ruce plný druhý pohár :

„ Požehnaný jsi, Pane, Bože, Králi světa, že nám žehnáš.“

Všichni:

„ Amen.“

Vypije se druhý kalich

 

Rachca – omývání nohou

Předsedající :

„ Chléb je darem života, proto než budeme jíst chléb, z úcty k tomuto Božímu daru se před jeho požíváním všichni očistí.”

 

Při poslední večeři Ježíše s učedníky, Ježíš překvapivě začne umývat apoštolům nohy místo služebnictva. Apoštol Petr se tomu bránil. Sám Ježíš ale vezme umyvadlo, přepáše se ručníkem a obchází ostatní (Jan 13,4-16) .

 

Umyvadlo s vodou a ručník

Předsedající vezme umyvadlo s vodou a ručník a všem umyje nohy.

 

Lámání chleba

Macesy

Předsedající bere nekvašený chleba (ma cesy) a žehná:

„ Požehnaný jsi, Pane, Bože, Králi světa, že nám dáváš chléb.“

Všichni:

„ Amen.“

Předsedající odlomí malý kousek macesu a sní ho. Potom větší zby tek dává ostatním.

Všichni postupně, když dostanou maces, řeknou:

„ Požehnaný jsi, Pane, Bože, Králi světa. Amen . “

Každý si o dlomí malý kousek a sní ho . Zbytek zase pošle dál.

Každý sní kousek nekvašeného chleba

Šulchan orech – „prostřený stůl“

Vlastní večeře. Na speciální talíř k aždý dostane navíc kousek beránka, nebo jiného masa . Nejdřív sní kousek masa a pak následuje bohatá hostina a sní se vše nebo aspoň kousek ode všeho na speciálním talíři.

 

Jí se bohatá hostina

Konverzace při jídle se má týkat jen Božích věcí.

(Lk 22, 24: „Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je největší…“)

ZAKONČENÍ JÍDLA

Afikoman – zákusek

Skrytá část nekvašeného chleba

Židé v tuto chvíli skrytou část macesu z látkového ubrousku sní a podávají ostatním, jako poslední připomínku pesachového beránka.

 

Předsedající:

„ Tento chléb představuje Mesiáše, na kterého Židé stále čekají.“

 

Toto bylo zvláštní oproti jiným sederovým večeřím, kdy Ježíš při poslední večeři tento kousek požehnal a proměnil:

„ Vezměte a jezte z něho všichni. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památku.“

 

Sní se nekvašený chléb

Po tomto „zákusku“ (afikomanu) už Židé nesměli nic jíst až do druhého dne.

 

Barech – „požehnání po jídle“

Třetí kalich vína

Všichni si nalijí třetí kalich vína, kalich spásy.

Předsedající:

„ Teď Židé otevřou dveře na znamení, že očekávají příchod Mesiáše. ”

Jeden z rodiny otevře dveře a všichni řeknou:

„ Požehnaný, jenž přichází.“

 

V tuto chvíli Ježíš vstal s kalichem v rukou a řekl:

„ Vezměte a pijte z něho všichni. Toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za všechny na odpuštění hříchů. To konejte na mou památku.“

 

A tím ustanovil eucharistii.

 

Vypije se kalich vína

 

Nirca - tradiční sederové písně

Může následovat zpěv různých hebrejských písní .

Například píseň Šalom chaverim.

 

Ježíš řekl: „Vstaňte, pojďme odtud!“ (J 14,30)

… a odešli na Olivovou horu do Getsemanské zahrady. (Mt 26,30)


 

Vypracováno podle knihy Marc Stern: Svátky v životě Židů, Vyšehrad 2002, 248 s., a podle evangelií. 24.4.2004, revize 2008 Pavla B.

VÝRAZNĚ UPRAVENO PRO PŘÍPRAVU NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ, PRAHA - LHOTKA, 3/2021